നവരാത്രി 2018

ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തട്ടകത്തെ ഭക്തരും കുട്ടികളും – വിജയദശമി ദിനത്തിൽ 19.10.2018

ശ്രീമതി സുധ മാരാർ & ടീം

നാഥലയ – തൃശൂർ