ക്ഷേത്ര സമിതി 2017 – 2019

                                              OFFICE BEARERS (2017 – 2019)

 

Chief Patrons

 Mr. E.P.K.Balakrishnan

 Dr.V.M.Haridas

 Dr. T.A.Sundarmenon

President            

 Mr. N. Venugopalan                                                                            

Vice Presidents

Mr. P. Vijayan

Mr. N. D. Vijayan

Secretary

Mr. S. Jayakumar

Joint Secretary

Mr. A. Nandhakumar

Treasurer 

Mr. K. Narayanankutty

Committee Members

1. Mr. P.V. Mohanan (Festival Co-Ordinator)                                          

2. Mr.V.M. Babu     

3. Mr.P.G. Gopinathan                                                                                     

4. Mrs. Omana Raveedranath (ചുക്രാത് കുടുംബം )                                                         

5. Mrs. Geetha Vijayakrishnan                                                                

6. Mr.C. Padmakumar                                                                                                                  

7. Mr.A.R. Rajesh

8. Mr.V.R. Unnikrishnan                                                                             

9. Mr.C. Santoshkumar Nettissery

10. Mr. K.M.Anilkumar 

11. Mr. P.V.Sunil       

12. Dr. Tredeep Sagar

Auditor 

Mr. K. G. Vijayakrishnan